Kauppatieteellinen ala

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää kauppatieteellisen alan tutkintovaatimusten mukaisia kursseja, jotka ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Joillakin kursseilla on ennakkotietovaatimuksia, jotka on mainittu kurssin kohdalla. Opetustarjonnassa on lähiopetuskursseja, monimuoto-opetusta, kirjallisuustenttejä ja verkkokursseja.

Keväällä ja syksyllä Avoimen yliopiston omien kurssien lisäksi kurssipaikkoja on tarjolla myös kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksen kursseilla.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa

 • Liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvia kursseja.
 • Eri aineiden kandidaattitason kursseja. Näistä voi muodostaa opintokokonaisuuksia, jotka on esitelty alla. 
 • Muita erillisiä kandidaattitason ja maisteritason kursseja.
 • Liikekielten kursseja laajasta kielivalikoimasta.

Liiketoimintaosaamisen perusteet

Liiketoimintaosaamisen perusteet –kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Tutkintosääntö 2013 mukaan (ilman kursseja Opinnot haltuun ja Yritystapaus) yhteensä 54 op:

A21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op
A21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op
A22A00110 Laskentatoimen perusteet, 6 op
A23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op
A28A00110 Rahoituksen perusteet, 6 op
A30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op
A31A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op
A32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op
A35A00130 Tuotantotalouden perusteet, 6 op
A71A00300 Viestintä ja projektinhallinta, 6 op

HUOM. Matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka aiemmin kuuluivat liiketoimintaosaamisen perusteisiin, muodostavat 2013 KTK-tutkinnossa 12 op menetelmäopinnot.

Peruskursseja on tarjonnassa pääosin 2-3 toteutusta vuodessa Avoimessa yliopistossa.

Ajankohtainen peruskurssitarjonta on nähtävissä myös väyläkurssien suunnittelu - sivuilla.

Yleistä sivuopintokokonaisuuksista

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä kauppatieteellisen alan kursseja. Halutessasi voit koota niistä sivuopinnot (=kandidaattitason sivuaine). Kullekin kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Kun olet suorittanut sivuopintoihin kuuluvat kurssit, voit saada niistä erillisen sivuopintotodistuksen pyytämällä sitä Avoimen yliopiston toimistosta.

Kauppatieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen sivuopinnot ovat 24 op. Avoimessa yliopistossa voi opiskella lähes kaikissa aineissa kandidaattitasoiset sivuopinnot. Johtamisen aineessa voi  opiskella myös maisteritasoisen sivupintokokonaisuuden.

Kandidaattitasoisiin sivuopintoihin sisältyy aina kyseisen aineen peruskurssi ja sen lisäksi opiskelija suorittaa 3 kandidaatin tutkinnon ainetasoista 6 opintopisteen kurssia, poikkeuksena Quantitative Methods Minor.

Edellisten lukuvuosien opintovaatimusten mukaisesti rakennetut opintokokonaisuudet ovat hyväksyttävissä (ks. Kauppakorkeakoulun opinto-oppaat). Opintojen suorittamista saattaa rajoittaa kurssivalikoima, joka on suunniteltu uusien opintovaatimusten mukaisesti. Voit halutessasi myös käyttää jo suorittamasi vanhan 2005 mukaisen KTK-tutkinnon suoritukset nykyisen 2013 mukaisen KTK-tutkinnon sivuopintoihin, mikäli ne siihen sopivat.

Kauppatieteellisen alan eri aineisiin voi tutustua laajasti myös Into-sivuston tutkintojen rakenteet - sivulla.

Organisaatiot ja johtaminen

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

-  käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta;
   perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja
   johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
-  kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa
   työelämän tarpeisiin.

Johtamisen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Johtamisen peruskurssi (6  op) ja kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia. Johtamisen kandidaattitason opinnot  on suunniteltu opiskelijoille, joilla ei ole johtamisen perusteiden lisäksi aiempia johtamisen opintoja.


Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 op, kandidaattitasoinen

Pakollinen kurssi:

21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op. Tarjolla luentokurssi tai verkkokurssi (tarjolla syksyisin, keväisin, kesäisin), ks. kurssit

Valitse lisäksi 3 kurssia (kurssin laajuus 6 op) tästä listasta (yht. 18 op):

Kurssi                                    Koodi                 Seuraava todennäköinen toteutuminen
Entrepreneurship and
Innovation Management        25C00100           kevät 2017, kesä 2017
Organisaatiokäyttäytyminen  21C00250           kevät 2017, syksy 2017
Henkilöstöjohtaminen            21C00300           kevät 2017, kesä 2017
Projektityö ja -johtaminen      21C00400           kevät 2017, kesä 2017
Ympäristö- ja yhteiskunta-
vastuu liiketoiminnassa         21C00700           keväisin tutkinto-opetuksessa
Business and Society            21C10000          keväisin tutkinto-opetuksessa

Sivuainekokonaisuuteen soveltuvat kurssit, joiden toteutus on päättynyt tai avoinna:

Johtajuus organisaatioissa 21C00200 (korvaava kurssi Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250)
Liiketoiminta ja strategia 21C00100 (korvaava kurssi Entrepreneurship and Innovation Management 25C00100)
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 21C00800           
Immateriaalioikeudet yrityksen strategiassa 32C14000           
Suomalaisten yritysten kehityspolut ja strategia 21C00600          


Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 op, maisteritasoinen

Maisteritasoinen sivuopintokokonaisuus on hyvä suorittaa kandidaattitasoisten sivuopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen.

Tutkintosääntö 2013 mukaisen, maisteritasoisen Management and International Business - sivuaineen (24 op) voi suorittaa Avoimessa yliopistossa suorittamalla ensin pakollisen 26E03600 - kurssin ja sen jälkeen suorittamalla 3 muuta kurssia:

Pakollinen kurssi:

 • 26E03600 Introduction to Management and International Business, book exam 6 cr

Lisäksi 18 opintopistettä valinnaisia kursseja. Valitse kolme seuraavista kursseista:

21E00012 Gender and Diversity at Work 6 op
21E00030 Strategy Work 6 op
21E00050 Henkilöstöjohtaminen ja HR-työ käytännössä 6 op
21E00600 Human Resource Development, book exam, 6 op
21E01050 Management and Strategy Making, book exam, 6 op
21E02000 HR-tutkimuksen erityiskysymyksiä, lukemisseminaari, 6 op
21E03050 Inside Work Cultures, book exam, 6 op
21E06050 Responsibility Management, book exam, 6 op
26E00800 Global Marketing Management,  6 op
26E02500 Doing Business in Russia, 6 op
26E03100 Driving Global Businesses, 6 op
26E03200 Managing in a Global Context, 6 op
26E03300 Operating in Different Cultural and Institutional Contexts, 6 op
26E03400  People Management in Multinational Organizations, 6 op

Markkinointi

Markkinoinnin kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu:

- Markkinnoinnin perusteet (6 op)
- 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia

Markkinoinnin sivuopinnot tarjoavat opiskelijalle
- perusymmärryksen markkinoista ja asiakkaiden käyttäytymisestä
- perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja johtamistyökaluja
- perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä
- perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla

Markkinoinnin sivuopinnot 24 op lkv 2016-17

Huom.Tässä on lueteltu ne kurssit, joihin avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena. Suurin osa kursseista on tarjolla päiväopetuksena.

Pakollinen kurssi:

 • 23A00110 Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 6 op, (syksy 2016, kevät 2017, kesä 2017) suoritetaan ennen muiden kurssien aloittamista

Perusteiden kurssin lisäksi valitaan 3 kurssia (kunkin kurssin laajuus 6 op) seuraavalta listalta:

Kurssi Koodi Todennäköinen toteutus
Kuluttajan käyttäyminen, verkkokurssi TAI                     23C580 kevät 2017,  kesä 2017                                  
Consumer Behavior 23C581 syksy 2016, kevät 2017
Integrated Marketing Communication 23C510 kesä 2017
Market Research  TAI 23C60000 syksy 2016, kevät 2017
Markkintointitutkimus UUSI KURSSI! A23C60050 kesä 2017
Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot 23C61050 syksy 2016
Palvelujen markkinointi,verkkokurssi/luentokurssi A23C550 syksy 2016, kesä 2017
New Product Development 23C79000 syksy 2016
Myynnin verkkokurssi A23C77051

syksy 2016, kevät 2017, kesä 2017

Taloustiede

Taloustieteen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Taloustieteen peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Huom. tässä on lueteltu ne kurssit, joihin Avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena.

Pakollinen peruskurssi:

 • 31A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op (iltakurssi syksy, kevät ja kesä)
  tai
 • 31A00210 Principles of Economics, kirjatentti

Pakolliset sivuopintokokonaisuuden kurssit 12 op ovat:

 • 31C00300 Suomen talous ja talouspolitiikka 6 op (syksy)

Sekä toinen seuraavista:

 • 31C00100 Mikrotaloustiede 6 op (syksy ja kevät)
 • 31C00200 Makrotaloustiede 6 op (kevät)

Valinnaiset sivuopintokokonaisuuden, 6 op:n laajuiset, kurssit, joista valitaan yksi (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede):

Kurssi                                                  Koodi              Todennäköinen toteutuminen
Introduction to International
Economics and Finance                      31C00400       syksy
History of Economic Thought               31C00510      kevät
Personnel Economics                          31C00800       kevät
Raha- ja pankkiteoria                           31C00900       kevät
Russian Economy: Opportunities and
Challenges for Doing Business            31C014100    syksy 

Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan kandidaattiason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Yritysjuridiikan peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Yritysjuridiikan sivuopintojen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.

Huom. tässä on lueteltu ne kurssit, joihin avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena.

Pakollinen kurssi:

 • 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op (syksy, kevät ja kesä)

Lisäksi kolme seuraavista 6 op:n laajuisista kursseista:

Kurssi                                            Koodi                Todennäköinen toteutuminen
Verotuksen perusteet                    32C060             syksy ja kesä
Sopimusjuridiikka                          32C25000          syksy
Yhtiöjuridiikka                                32C26000          kevät, kesä
Työsuhdejuridiikka                         32C31000         kevät
 

Business Technology

Kandidaattitason  Business Technology -sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Tuotantotalouden peruskurssi (35A00310),6 op ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Business Technology refers to the creative use of information and technology in decision making, in managing business processes and networks, and in developing new products and services. Minor studies in Business Technology offer an interdisciplinary education that allows the student to focus on economic analysis and quantitative modelling, management information systems, or logistics and service management. While the minor gives an understanding of different business functions and their interdependence relevant to managers, it also provides methods and skills for economic analysis required in many other fields of undergraduate and graduate studies. Topics covered by the minor studies in Business Technology include:

 • decision analysis and negotiation processes,
 • development of information systems and associated business processes and services,
 • logistics and supply chain management: sourcing, production and distribution of goods and services,
 • management of technological innovation, and
 • mathematical methods and statistical analysis


Business Technology sivuopinnot 24 op lkv 2016-17

Pakollinen kurssi:

 • 35A00310 Tuotantotalouden perusteet 6 op (syksy 2016, kevät 2017, kesä 2017)

In Business Technology minor there are three suggested focus areas:

A) Business Analytics

B) Information Systems Science

C) Logistics and Service Management.

Suorittaessaan Business Technology -sivuopintokokonaisuuden opiskelija voi halutessaan saada sivuopintotodistukseen merkinnän sivuopintokokonaisuuden erikoistumisalueesta.

Focus Area A) Business Analytics

You can choose 3 courses from the list below.. Each course is 6 credits.

Course Code Semester
Business Decisions 1 27C01000 autumn 2016
Econometrics 30C00200 spring 2017
Mathematics II 30C00350 spring 2017
Tilastotieteen jatkokurssi 30C00600 spring 2017
Management of Technology 35C00400 autumn 2016

Add to this list you can choose courses from focus area B)  Information Systems Science or  C) Logistics and Service Management.
 

Focus Area B) Information Systems Science 

Information Systems Science -aineen kursseja on mahdollista suorittaa etupäässä vain tutkinto-opetuksen yhteydessä kiintiöpaikoilla (etupäässä päiväopetusta).

You can choose 3 courses from the list below. Each course is 6 credits.

Course Code Semester
Management Informations Systems 37C00100 autumn 2016
Information Systems Development 37C00200 spring 2017
Programming II 37C00450 spring 2017?

Add to this list you can choose courses from focus area A) Business Analytics or C) Logistics and Service Management.


Focus Area C) Logistics and Service Management

Logistics and Service Management -aineen kursseja on mahdollista suorittaa vain tutkinto-opetuksen yhteydessä kiintiöpaikoilla (etupäässä päiväopetusta).

You can choose 3 courses from the list below. Each course is 6 credits.

Course Code Semester
Distribution and Logistics Services 35C00100 spring 2017
Hankintojen johtaminen A35C00250 autumn 2016/spring 2017
Management of Technology 35C00400 autumn 2016

and courses from focus area A) Business Analytics or B) Information Systems Science.

Quantitative Methods

Nowadays large amounts of data are being automatically created through current IT technologies and database systems. As a result, the demand for specialists who are able to manage, analyse and model the rapidly growing supply of information has enormously increased over the last years and will continue to do so in the future. A minor in Quantitative studies provides both theoretical and practical knowledge of mathematical and statistical tools that can be used to analyse data to support managerial decision making and economic policy. The aim is to effectively use modern managerial tools, such as quantitative models and information technology, in solving practical business problems. The main themes include statistical methods, simulation, optimization, management decision making, risk management, and econometric methods.

Minor studies in Quantitative Methods are intended especially to students of Finance, Economics, Accounting and Marketing, but are open to all students.

The minor in Quantitative Methods is 24 credits. Choose 4 of the following courses (each course is 6 credits):

Course                                                        Code                Semester
Business Decisions 1                                  27C01000        autumn 2016
Econometrics                                              30C00200         spring 2017
Mathematics II                                             30C00350        spring 2017
Tilastotieteen jatkokurssi                             30C00600        spring 2017
Negotiation Analytics                                   30C02000        spring 2017

Laskentatoimi

Laskentatoimen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Laskentatoimen peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopinnot antavat lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Laskentatoimen sivuopinnot 24 op

Sivuopintojen pakolliset kurssit (kurssin laajuus 6 op):

 • 22A00110 Laskentatoimen perusteet (iltakurssi syksy 2016, kevät 2017, kesä 2017)
 • 22C00100 Kirjanpito (iltakurssi syksy 2016, kevät 2017, kesä 2017)
 • 22C00200 Johdon laskentatoimi I (syksy 2016, kevät 2017)
   

Sen lisäksi valitaan joko:

 • 22C00300 Johdon laskentatoimi II* (syksy 2016, kevät 2017) TAI
 • 22C00400 Tuloslaskenta*(syksy 2016, kevät 2017)

* Esitietovaatimuksena Kirjanpito (22C00100) ja Johdon laskentatoimi I (22C00200)

International Business (Mikkeli)

Koodi: BIZM0310
Laajuus: 24 op
Kieli: Englanti (ja kaikki opintosuoritukset tehdään englanniksi)
Sivuaineen vastuuopettaja/vastuuprofessori: Joan Lofgren sekä vierailevat luennoitsijat
Haku: Jatkuva haku ja oma hakumenettely; Kysy lisätietoja avoin [at] aalto [dot] fi.
Kiintiöt ja rajoitukset: Valinta hakemusten perusteella. Edellytetään riittävä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito sekä ohjelman säännösten noudattamista (esim. pakollinen läsnäolo tietyin poikkeuksin).
Sivuaineen nimi muilla kielillä: International Business
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä on tarjolla 24 op:n kokonaisuus Minor in International Business, josta opiskelija voi suorittaa etukäteen 6 op omassa ohjelmassaan. IB-sivuopintokokonaisuus on suunnattu Aalto-yliopiston koulutusohjelmien kandidaattitason opiskelijoille ja se valmistaa opiskelijoita vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin globaaleilla markkinoilla sekä antaa pohjan syventävämmän tason opinnoille aihepiiristä.
IB-sivuopintokokonaisuuteen sisältyy:
1) kauppatieteellisen alan peruskurssi (suoritetaan Helsingissä tai Mikkelissä)
2) kolme International Business –kandidaattiohjelman valinnaista kurssia (suoritetaan Mikkelissä)
Lisätiedot kurssitarjonnasta ja IB-sivuopintokokonaisuudesta: Lisätiedot Into-sivustolta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.04.2017.