Kauppatieteellinen ala

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää kauppatieteellisen alan tutkintovaatimusten mukaisia kursseja, jotka ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Joillakin kursseilla on ennakkotietovaatimuksia, jotka on mainittu kurssin kohdalla. Opetustarjonnassa on lähiopetuskursseja, monimuoto-opetusta, kirjallisuustenttejä ja verkkokursseja.

Keväällä ja syksyllä Avoimen yliopiston omien kurssien lisäksi kurssipaikkoja on tarjolla myös kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksen kursseilla.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa

  • Liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvia kursseja.
  • Eri aineiden kandidaattitason kursseja. Näistä voi muodostaa opintokokonaisuuksia, jotka on esitelty alla*. 
  • Muita erillisiä kandidaattitason ja maisteritason kursseja.
  • Kielten kursseja laajasta kielivalikoimasta.

Liiketoimintaosaamisen perusteet

Aalto-yliopistossa kauppatieteen kandidaatin tutkintoa opiskelevat suorittavat opintojensa aluksi vuoden verran kaikille yhteisiä, pakollisia opintoja, jotka muodostavat 60 opintopisteen Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuuden. Liiketoimintaosaamisen perusteet johdattaa kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostaa pohjan myöhemmille opinnoille.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla Liiketoimintaosaamisen perusteet –kokonaisuuteen kuuluvia kursseja yhteensä 54 op. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa vain yksittäisiä, kokonaisuuteen sisältyviä kursseja, mutta ei itse kokonaisuutta, kuten kauppatieteen kandidaatin tutkinnossa.

A21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op
A21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op
A22A00110 Laskentatoimen perusteet, 6 op
A23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op
A28A00110 Rahoituksen perusteet, 6 op
A30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op
A31A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op
A32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op
A35A00130 Tuotantotalouden perusteet, 6 op
A71A00300 Viestintä ja projektinhallinta, 6 op

HUOM. Matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka aiemmin kuuluivat liiketoimintaosaamisen perusteisiin, muodostavat 2013 KTK-tutkinnossa 12 op menetelmäopinnot.

Peruskursseja on tarjonnassa (ks. kurssit lukukausittaisittain) pääosin 2-3 toteutusta vuodessa Avoimessa yliopistossa.

Ajankohtainen peruskurssitarjonta on nähtävissä myös väyläkurssien suunnittelu - sivuilla.

Yleistä sivuopintokokonaisuuksista

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä kauppatieteellisen alan kursseja. Halutessasi voit koota niistä sivuopinnot (=kandidaattitason sivuaine). Kullekin kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Kun olet suorittanut sivuopintoihin kuuluvat kurssit, voit saada niistä erillisen sivuopintotodistuksen pyytämällä sitä Avoimen yliopiston toimistosta.

Kauppatieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen sivuopinnot ovat yleensä 24 op. Tarkista sivuopintojen laajuus kunkin aineen kohdalta. Avoimessa yliopistossa voi opiskella lähes kaikissa aineissa kandidaattitasoiset sivuopinnot. Johtamisen aineessa voi  opiskella myös maisteritasoisen sivupintokokonaisuuden.

Kandidaattitasoisiin sivuopintoihin sisältyy aina kyseisen aineen peruskurssi ja sen lisäksi opiskelija suorittaa vähintään 3 kandidaatin tutkinnon ainetasoista 6 opintopisteen kurssia.

Edellisten lukuvuosien opintovaatimusten mukaisesti rakennetut opintokokonaisuudet ovat hyväksyttävissä (ks. Kauppakorkeakoulun opinto-oppaat). Opintojen suorittamista saattaa rajoittaa kurssivalikoima, joka on suunniteltu uusien opintovaatimusten mukaisesti. Voit halutessasi myös käyttää jo suorittamasi vanhan 2005 mukaisen KTK-tutkinnon suoritukset nykyisen 2013 mukaisen KTK-tutkinnon sivuopintoihin, mikäli ne siihen sopivat.

Kauppatieteellisen alan eri aineisiin voi tutustua laajasti myös Into-sivuston opetussuunnitelma-sivulla. Alla olevassa listassa on tähdellä merkittyinä tämänhetkiset Avoimen yliopiston kautta mahdollisesti suoritettavissa olevat sivuopintokokonaisuudet:

* Organisaatiot ja johtaminen - Management and International Business

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

-  käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta;
   perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja
   johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
-  kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa
   työelämän tarpeisiin.

Johtamisen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Johtamisen peruskurssi (6  op) ja kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia. Johtamisen kandidaattitason opinnot  on suunniteltu opiskelijoille, joilla ei ole johtamisen perusteiden lisäksi aiempia johtamisen opintoja.


Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 - 36 op, kandidaattitasoinen

Pakollinen kurssi:

21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op. Tarjolla luento- tai verkkokurssi.

Kesä 2018: verkkokurssi
Syksy 2018: iltaluentokurssi, verkkokurssi
Kevät 2019: päiväluentokurssi, verkkokurssi
 

Valitse lisäksi 3 -5 kurssia (kurssin laajuus 6 op) tästä listasta (yht. 18 - 30 op):

Kurssi                                                                                         Todennäköinen toteutuminen
Entrepreneurship and Innovation Management  25C00100       kesä 2018, syksy 2018, kevät 2019
Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250                                      kevät 2018, syksy 2018
Henkilöstöjohtaminen 21C00300 tai                                           kesä 2018, syksy 2018
   Human Resource Management 21C00350                             syksy 2018
Projektityö ja -johtaminen 21C00400                                          kesä 2018, kevät 2019
Business and Society 21C10000                                               kevät 2018, kevät 2019
Kiertotalouden strategiat ja johtaminen 21C21000                     kevät 2019
Future of Work 21C22000                                                          kevät 2019


Sivuopintokokonaisuuden minimilaajuus on siis 24 op ja maksimilaajuus 36 op. Sivuopintokokonaisuuteen soveltuvat kurssit, joita ei enää järjestetä:

Johtajuus organisaatioissa 21C00200. Korvaava kurssi Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250.
Liiketoiminta ja strategia 21C00100. Korvaava kurssi Entrepreneurship and Innovation Management 25C00100.
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 21C00800           
Immateriaalioikeudet yrityksen strategiassa 32C14000           
Suomalaisten yritysten kehityspolut ja strategia 21C00600   
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa 21C00700
Huom. Samaan sivuainekokonaisuuteen ei voi sisällyttää kahta toisensa korvaavaa kurssia.      


Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 op, maisteritasoinen

Maisteritasoinen sivuopintokokonaisuus on hyvä suorittaa kandidaattitasoisten sivuopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen. Opetus on pääosin päiväopetusta. Kirjatenttejä ja yksittäisiä iltakursseja voi olla tarjonnassa myös.

Tutkintosääntö 2013 mukaisen, maisteritasoisen Management and International Business - sivuaineen (24 op) voi suorittaa Avoimessa yliopistossa suorittamalla ensin pakollisen 26E03600 - kurssin ja sen jälkeen suorittamalla 3 muuta kurssia (kurssin nimen jälkeen seuraava mahdollinen toteutuslukukausi):

Pakollinen kurssi: 26E03600 Introduction to Management and International Business, book exam 6 cr:
kesä 2018, syksy 2018, kevät 2019

Lisäksi 18 opintopistettä valinnaisia kursseja eli valitse kolme seuraavista kursseista:

21E00012 Gender and Diversity at Work, 6 op: kevät 2019
21E00029 Managing Mergers and Acquisitions, 6 op: kevät 2019
21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation, 6 op: kevät 2019
21E01050 Management and Strategy Making, book exam, 6 op: syksy 2018, kevät 2019
21E03050 Inside Work Cultures, book exam, 6 op: kesä 2018
21E06050 Responsibility Management, book exam, 6 op: kesä 2018, syksy 2018, kevät 2019
21E16001 Sustainability in Business, syksy 2018
26E00250 Doing Business in China, 6 op: syksy 2018
26E00800 Global Marketing Management,  6 op: syksy 2018
26E03101 International Strategy, 6 op: syksy 2018
26E03302 Sustainability in International Business, syksy 2018
26E03400 People Management in Multinational Organizations, 6 op: kesä 2018, kevät 2019
26E05001 Global Game Industry, 6 op: kevät 2019

Sivuainekokonaisuuteen soveltuvat kurssit, joita ei enää järjestetä tai joihin ei ole enää paikkoja Avoimen yliopiston opiskelijoille:
21E00030 Strategy Work 6 cr
21E00031 Innovation, Strategic Resilience and Renewal, 6 op
21E00050 Henkilöstöjohtaminen ja HR-työ käytännössä 6 op
21E00600 Human Resource Development, book exam, 6 op
21E02000 HR-tutkimuksen erityiskysymyksiä, lukemisseminaari, 6 op
21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 op
26E02500 Doing Business in Russia, 6 op
26E03100 Driving Global Businesses, 6 op
26E03200 Managing in a Global Context, 6 op
26E03300 Operating in Different Cultural and Institutional Contexts, 6 op
Varmista soveltuvuus lähettämällä tiedustelu osoitteeseen opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi.

* Markkinointi

Markkinoinnin kandidaattitason sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan vähintään 24 op. Sivuopintoihin kuuluu:
-  Markkinoinnin perusteet (6 op)
-  vähintään 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia

Markkinoinnin sivuopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle
- perusymmärryksen markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä;
 -perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja;
 - perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä; sekä
 - perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla.

Markkinoinnin sivuopinnot lkv 2018-2019

Kevään 2019 kurssien opetustiedot julkaistaan lokakuussa 2018.

Pakollinen peruskurssi: Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi (23A00110) 6 op, syksy 2018 ja kevät 2019 
tai Markkinoinnin perusteet (23A00110), luentokurssi, kevät 2019
suoritetaan ennen muiden kurssien aloittamista

Lisäksi valinnaisia kursseja:

Consumer Behavior, web course (A23C581), syksy 2018 ja kevät 2019
Innovations in an Age of Constant Change (23C79050), syksy 2018
Market Research (23C60000), syksy 2018 ja kevät 2019
Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot (23C61050), syksy 2018
Integrated Marketing Communications (23C510), kevät 2019
Kuluttajan käyttäytyminen (23C580), kevät 2019 
Palvelujen markkinointi (A23C550), kevät 2019
Services Marketing (23C550), kevät 2019

* Taloustiede

Taloustieteen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Taloustieteen peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Huom. tässä on lueteltu ne kurssit, joihin Avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena.

Pakollinen peruskurssi:

Pakolliset sivuopintokokonaisuuden kurssit 12 op ovat:

Sekä toinen seuraavista:

Valinnaiset sivuopintokokonaisuuden, 6 op:n laajuiset, kurssit, joista valitaan yksi (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede):

Kurssi                                                  Koodi              Todennäköinen toteutuminen
Personnel Economics                          31C00800       kevät
Raha- ja pankkiteoria                           31C00900       kevät
Russian Economy: Opportunities and
Challenges for Doing Business
            31C014100    syksy 

* Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan kandidaattiason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Yritysjuridiikan peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Yritysjuridiikan sivuopintojen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.

Huom. tässä on lueteltu ne kurssit, joihin avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena.

Pakollinen kurssi:

Lisäksi kolme seuraavista 6 op:n laajuisista kursseista:

Kurssi                                            Koodi                Todennäköinen toteutuminen
Verotuksen perusteet                    32C060             syksy, kevät ja kesä
Sopimusjuridiikka                          32C25000          syksy
Yhtiöjuridiikka                                32C26000          kevät, kesä
Työsuhdejuridiikka                         32C31000         kevät
 

* Information and Service Management, intermediate or advanced level

Kandidaattitason (intermediate) Information and Service Management (aiemmin Business Technology) -sivuopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 24 op  ja niihin kuuluu pakollisena Tuotantotalouden perusteet -kurssi (35A00310), 6 op ja vähintään 3 muuta, valinnaista 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Information and Service Management refers to the creative use of information and technology in   decision making, in managing business processes and networks, and in developing new products and services. Minor studies in Information and Service Management offer an interdisciplinary education that allows the student to focus on economic analysis and quantitative modelling, management information systems, or logistics and service management. While the minor gives an understanding of different business functions and their interdependence relevant to managers, it also provides methods and skills for economic analysis required in many other fields of undergraduate and graduate studies.

Topics covered by the minor studies in Information and Service Management include:

- decision analysis and negotiation processes
- development of information systems and associated business processes and services
- supply chain management: sourcing, production and distribution of operations of service and   manufacturing industries and
- mathematical methods and statistical analysis

Information and Service Management, intermediate level, sivuopinnot lukuvuonna 2018-19

Pakollinen kurssi:

There are three suggested focus areas:

A) Business Analytics
B) Information Systems Science
C) Logistics and Service Management.(cannot be completed at Open University)
Please, note that advanced, graduate level focus area "Supply Chain Management" can be completed at Open University


Focus Area A) Business Analytics

You can choose 3 courses from the list below.. Each course is 6 credits.

Business Decisions 1 (27C01000), syksy 2018
Business Mathematics II (30C00355), kevät 2019
Tilastotieteen jatkokurssi (30C00600), kevät 2019
Negotiation Analytics (30C02000), kevät 2019
Econometrics (30C00200), kevät 2019

Add to this list you can choose courses from focus area B)  Information Systems Science
 

Focus Area B) Information Systems Science

Information Systems Science -aineen kursseja on mahdollista suorittaa tutkinto-opetuksen yhteydessä kiintiöpaikoilla (etupäässä päiväopetusta).

You can choose 3 courses from the list below. Each course is 6 credits.

Programming I (37C00400), syksy 2018
Programming II (37C00450), syksy 2018
Management Information Systems (37C00100), kevät 2019
Information Systems Development (37C00250), kevät 2019

Add to this list you can choose courses from focus area A) Business Analytics

 

Information and Service Management, advanced (graduate) level, minor academic year 2018-19

Information and Service Management (ISM) refers to the creative use of information and technology in decision making, in managing business processes and networks, and in developing new products and services. While ISM gives an understanding of different business functions and their interdependence relevant to managers, it also provides methods and skills for economic analysis required in many other fields of undergraduate and graduate studies.

Topics covered by the minor studies in Information and Service Management include:

- decision analysis and negotiation processes;
    - development of information systems and associated business processes and services;
    - logistics and supply chain management: sourcing, production and distribution of goods and services;
   - management of technological innovation; and
   - mathematical methods and statistical analysis.

Minor studies in Information and Service Management consist of three focus areas: Business Analytics, Information Systems Science (cannot be completed at Open University) and Supply Chain Management. The focus of Business Analytics is on increasingly important skills to manage and analyse the rapidly growing supply of information. The focus of Supply Chain Management is on providing students with the capabilities to manage and develop companies’ production, distribution, supply, purchasing and service operations.

Minor studies in ISM typically consist of 4-6 advanced, graduate level courses totalling 24-36 cr. If a student has no prior studies in ISM subjects, one or two intermediate, undergraduate level courses can be included in the minor.

Business Analytics, minimum 24 cr
Choose 4 courses from the following:

Intellectual Property Rights (35E00800), autumn 2018
Simulation (30E00400), autumn 2018
Business Decisions 2 (30E02000), spring 2019
Decision Making and Choice Behavior (27E01000), spring 2019
Time Series Analysis (30E00800), spring 2019

OR you can also choose max 2 intermediate level courses from the following:
Business Decisions 1 (27C01000), autumn 2018
Business Mathematics II (30C00355), spring 2019
Econometrics (30C00200), spring 2019
Negotiation Analytics (30C00200), spring 2019


Supply Chain Management, minimum 24 cr
Choose 4 courses from the following:

Intellectual Property Rights (35E00800), autumn 2018
Logistics Systems and Analysis (35E00750), autumn 2018
Quality and Performance Management (35E00550), autumn 2018
Sustainable Supply Chains (35E03000), autumn 2018
Coordination of Supply Chains (35E00400), spring 2019
Procurement and Strategic Sourcing (35E02000), spring 2019
Quantitative Models in SCM/OM (35E00650), spring 2019
Sales&Operations Planning (35E00350), spring 2019
Service Business Models (35E08000), spring 2019

* Quantitative Methods, intermediate level or advanced level

The minor in Quantitative Methods is 24 credits. Choose 4 of the following courses (each course is 6 credits)

Nowadays large amounts of data are being automatically created through current IT technologies and database systems. As a result, the demand for specialists who are able to manage, analyse and model the rapidly growing supply of information has enormously increased over the last years and will continue to do so in the future. A minor in Quantitative studies provides both theoretical and practical knowledge of mathematical and statistical tools that can be used to analyse data to support managerial decision making and economic policy. The aim is to effectively use modern managerial tools, such as quantitative models and information technology, in solving practical business problems. The main themes include statistical methods, simulation, optimization, management decision making, risk management, and econometric methods.


Quantitative Methods,intermediate level, minor, minimum 24 cr, academic year 2018-19

Choose at least 4 of the following  6 credit courses:

Business Decisions 1 (27C01000), autumn 2018
Talousmatematiikan perusteet (30A03000),kurssin opetus jakautuu syys- ja kevätlukaudelle 2018-19
Business Mathematics II  (30C00355), spring 2019
Econometrics (30C00200), spring 2019
Negotiation Analytics  (30C02000), spring 2019 
Tilastotieteen jatkokurssi (30C00600), kevät 2019   

 

Quantitative Methods, advanced level, minor, 24-36 cr academic year 2018-19

Choose 4-6 of the following 6 credit courses:

Business Decisions 1 (27C01000), autumn 2018
Simulation (30E00400), autumn 2018
Business Decisions 2 (30E02000), spring 2019
Business Mathematics II  (30C00355), spring 2019
Decision Making and Choice Behavior (27E01000), spring 2019
Econometrics (30C00200), spring 2019
Negotiation Analytics  (30C02000), spring 2019
Tilastotieteen jatkokurssi (30C00600), kevät 2019
Time Series Analysis (30E00800), spring 2019

* Laskentatoimi

Laskentatoimen kandidaattitason sivuopinnot ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu pakollisena Laskentatoimen peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopinnot antavat lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Laskentatoimen sivuopinnot 24 op

Laskentatoimen perusteet (22A00110), syksy 2018 ja kevät 2019 (pakollinen)

Valitse seuraavista 3 kurssia:
Johdon laskentatoimi I (22C00200), syksy 2018 ja kevät 2019
Kirjanpito (22C00100), iltakurssi syksy 2018 ja kevät 2019
Kirjanpito (22C00100), syksy 2018 ja kevät 2019
Johdon laskentatoimi II (22C00300) *, syksy 2018 ja kevät 2019 TAI
Tuloslaskenta (22C00400) *,syksy 2018 ja kevät 2019

* Esitietovaatimuksena Kirjanpito (22C00100) ja Johdon laskentatoimi I (22C00200)

* International Business (Mikkeli)

Koodi: BIZM0310
Laajuus: 24 op
Kieli: Englanti (ja kaikki opintosuoritukset tehdään englanniksi)
Sivuaineen vastuuopettaja/vastuuprofessori: Joan Lofgren sekä vierailevat luennoitsijat
Haku: Jatkuva haku ja oma hakumenettely; Kysy lisätietoja avoin [at] aalto [dot] fi.
Kiintiöt ja rajoitukset: Valinta hakemusten perusteella. Edellytetään riittävä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito sekä ohjelman säännösten noudattamista (esim. pakollinen läsnäolo tietyin poikkeuksin).
Sivuaineen nimi muilla kielillä: International Business
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä on tarjolla 24 op:n kokonaisuus Minor in International Business, josta opiskelija voi suorittaa etukäteen 6 op omassa ohjelmassaan. IB-sivuopintokokonaisuus on suunnattu Aalto-yliopiston koulutusohjelmien kandidaattitason opiskelijoille ja se valmistaa opiskelijoita vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin globaaleilla markkinoilla sekä antaa pohjan syventävämmän tason opinnoille aihepiiristä.
IB-sivuopintokokonaisuuteen sisältyy:
1) kauppatieteellisen alan peruskurssi (suoritetaan Helsingissä tai Mikkelissä)
2) kolme International Business –kandidaattiohjelman valinnaista kurssia (suoritetaan Mikkelissä)
Lisätiedot kurssitarjonnasta ja IB-sivuopintokokonaisuudesta: Lisätiedot Into-sivustolta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 13.08.2018.