Kauppatieteellinen ala

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää kauppatieteellisen alan tutkintovaatimusten mukaisia kursseja, jotka ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Joillakin kursseilla on ennakkotietovaatimuksia, jotka on mainittu kurssin kohdalla. Opetustarjonnassa on lähiopetuskursseja, monimuoto-opetusta, kirjallisuustenttejä ja verkkokursseja.

Keväällä ja syksyllä Avoimen yliopiston omien kurssien lisäksi kurssipaikkoja on tarjolla myös kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksen kursseilla.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa

  • Liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvia kursseja.
  • Eri aineiden kandidaattitason kursseja. Näistä voi muodostaa opintokokonaisuuksia, jotka on esitelty alla*. 
  • Muita erillisiä kandidaattitason ja maisteritason kursseja.
  • Kielten kursseja laajasta kielivalikoimasta.

Liiketoimintaosaamisen perusteet

Aalto-yliopistossa kauppatieteen kandidaatin tutkintoa opiskelevat suorittavat opintojensa aluksi vuoden verran kaikille yhteisiä, pakollisia opintoja, jotka muodostavat 60 opintopisteen Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuuden. Liiketoimintaosaamisen perusteet johdattaa kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostaa pohjan myöhemmille opinnoille.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla Liiketoimintaosaamisen perusteet –kokonaisuuteen kuuluvia kursseja yhteensä 54 op. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa vain yksittäisiä, kokonaisuuteen sisältyviä kursseja, mutta ei itse kokonaisuutta, kuten kauppatieteen kandidaatin tutkinnossa.

A21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op
A21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op
A22A00110 Laskentatoimen perusteet, 6 op
A23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op
A28A00110 Rahoituksen perusteet, 6 op
A30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op
A31A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op
A32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op
A35A00130 Tuotantotalouden perusteet, 6 op
A71A00300 Viestintä ja projektinhallinta, 6 op

HUOM. Matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka aiemmin kuuluivat liiketoimintaosaamisen perusteisiin, muodostavat 2013 KTK-tutkinnossa 12 op menetelmäopinnot.

Peruskursseja on tarjonnassa (ks. kurssit lukukausittaisittain) pääosin 2-3 toteutusta vuodessa Avoimessa yliopistossa.

Ajankohtainen peruskurssitarjonta on nähtävissä myös väyläkurssien suunnittelu - sivuilla.

Yleistä sivuopintokokonaisuuksista

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä kauppatieteellisen alan kursseja. Halutessasi voit koota niistä sivuopinnot (=kandidaattitason sivuaine). Kullekin kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Kun olet suorittanut sivuopintoihin kuuluvat kurssit, voit saada niistä erillisen sivuopintotodistuksen pyytämällä sitä Avoimen yliopiston toimistosta.

Kauppatieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen sivuopinnot ovat 24 op. Avoimessa yliopistossa voi opiskella lähes kaikissa aineissa kandidaattitasoiset sivuopinnot. Johtamisen aineessa voi  opiskella myös maisteritasoisen sivupintokokonaisuuden.

Kandidaattitasoisiin sivuopintoihin sisältyy aina kyseisen aineen peruskurssi ja sen lisäksi opiskelija suorittaa 3 kandidaatin tutkinnon ainetasoista 6 opintopisteen kurssia, poikkeuksena Quantitative Methods Minor.

Edellisten lukuvuosien opintovaatimusten mukaisesti rakennetut opintokokonaisuudet ovat hyväksyttävissä (ks. Kauppakorkeakoulun opinto-oppaat). Opintojen suorittamista saattaa rajoittaa kurssivalikoima, joka on suunniteltu uusien opintovaatimusten mukaisesti. Voit halutessasi myös käyttää jo suorittamasi vanhan 2005 mukaisen KTK-tutkinnon suoritukset nykyisen 2013 mukaisen KTK-tutkinnon sivuopintoihin, mikäli ne siihen sopivat.

Kauppatieteellisen alan eri aineisiin voi tutustua laajasti myös Into-sivuston opetussuunnitelma-sivulla. Alla olevassa listassa on tähdellä merkittyinä tämänhetkiset Avoimen yliopiston kautta mahdollisesti suoritettavissa olevat sivuopintokokonaisuudet:

* Organisaatiot ja johtaminen - Management and International Business

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

-  käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta;
   perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja
   johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
-  kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa
   työelämän tarpeisiin.

Johtamisen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Johtamisen peruskurssi (6  op) ja kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia. Johtamisen kandidaattitason opinnot  on suunniteltu opiskelijoille, joilla ei ole johtamisen perusteiden lisäksi aiempia johtamisen opintoja.


Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 - 36 op, kandidaattitasoinen

Pakollinen kurssi:

21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op. Tarjolla luento- tai verkkokurssi.

Kesä 2018: verkkokurssi
Syksy 2018: iltaluentokurssi, verkkokurssi
Kevät 2019: päiväluentokurssi, verkkokurssi
 

Valitse lisäksi 3 -5 kurssia (kurssin laajuus 6 op) tästä listasta (yht. 18 - 30 op):

Kurssi                                                                                         Todennäköinen toteutuminen
Entrepreneurship and Innovation Management  25C00100       kesä 2018, syksy 2018, kevät 2019
Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250                                      kevät 2018, syksy 2018
Henkilöstöjohtaminen 21C00300 tai                                           kesä 2018, syksy 2018
   Human Resource Management 21C00350                             syksy 2018
Projektityö ja -johtaminen 21C00400                                          kesä 2018, kevät 2019
Business and Society 21C10000                                               kevät 2018, kevät 2019
Kiertotalouden strategiat ja johtaminen 21C21000                     kevät 2019
Future of Work 21C22000                                                          kevät 2019


Sivuopintokokonaisuuden minimilaajuus on siis 24 op ja maksimilaajuus 36 op. Sivuopintokokonaisuuteen soveltuvat kurssit, joita ei enää järjestetä:

Johtajuus organisaatioissa 21C00200. Korvaava kurssi Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250.
Liiketoiminta ja strategia 21C00100. Korvaava kurssi Entrepreneurship and Innovation Management 25C00100.
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 21C00800           
Immateriaalioikeudet yrityksen strategiassa 32C14000           
Suomalaisten yritysten kehityspolut ja strategia 21C00600   
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa 21C00700
Huom. Samaan sivuainekokonaisuuteen ei voi sisällyttää kahta toisensa korvaavaa kurssia.      


Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 op, maisteritasoinen

Maisteritasoinen sivuopintokokonaisuus on hyvä suorittaa kandidaattitasoisten sivuopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen. Opetus on pääosin päiväopetusta. Kirjatenttejä ja yksittäisiä iltakursseja voi olla tarjonnassa myös.

Tutkintosääntö 2013 mukaisen, maisteritasoisen Management and International Business - sivuaineen (24 op) voi suorittaa Avoimessa yliopistossa suorittamalla ensin pakollisen 26E03600 - kurssin ja sen jälkeen suorittamalla 3 muuta kurssia (kurssin nimen jälkeen seuraava mahdollinen toteutuslukukausi):

Pakollinen kurssi: 26E03600 Introduction to Management and International Business, book exam 6 cr:
kesä 2018, syksy 2018, kevät 2019

Lisäksi 18 opintopistettä valinnaisia kursseja eli valitse kolme seuraavista kursseista:

21E00012 Gender and Diversity at Work, 6 op: kevät 2019
21E00029 Managing Mergers and Acquisitions, 6 op: kevät 2019
21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation, 6 op: kevät 2019
21E01050 Management and Strategy Making, book exam, 6 op: syksy 2018, kevät 2019
21E03050 Inside Work Cultures, book exam, 6 op: kesä 2018
21E06050 Responsibility Management, book exam, 6 op: kesä 2018, syksy 2018, kevät 2019
21E16001 Sustainability in Business, syksy 2018
26E00250 Doing Business in China, 6 op: syksy 2018
26E00800 Global Marketing Management,  6 op: syksy 2018
26E03101 International Strategy, 6 op: syksy 2018
26E03302 Sustainability in International Business, syksy 2018
26E03400 People Management in Multinational Organizations, 6 op: kesä 2018, kevät 2019
26E05001 Global Game Industry, 6 op: kevät 2019

Sivuainekokonaisuuteen soveltuvat kurssit, joita ei enää järjestetä tai joihin ei ole enää paikkoja Avoimen yliopiston opiskelijoille:
21E00030 Strategy Work 6 cr
21E00031 Innovation, Strategic Resilience and Renewal, 6 op
21E00050 Henkilöstöjohtaminen ja HR-työ käytännössä 6 op
21E00600 Human Resource Development, book exam, 6 op
21E02000 HR-tutkimuksen erityiskysymyksiä, lukemisseminaari, 6 op
21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 op
26E02500 Doing Business in Russia, 6 op
26E03100 Driving Global Businesses, 6 op
26E03200 Managing in a Global Context, 6 op
26E03300 Operating in Different Cultural and Institutional Contexts, 6 op
Varmista soveltuvuus lähettämällä tiedustelu osoitteeseen opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi.

* Markkinointi

Markkinoinnin kandidaattitason sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan 24 op. Sivuopintoihin kuuluu:

- Markkinoinnin perusteet (6 op)
- 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia

Markkinoinnin sivuopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle
- perusymmärryksen markkinoista ja asiakkaiden käyttäytymisestä
- perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja johtamistyökaluja
- perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä
- perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla

Markkinoinnin sivuopinnot 24 op lkv 2017-18

Huom.Tässä on lueteltu ne kurssit, joihin avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena. Suurin osa kursseista on tarjolla päiväopetuksena.

Pakollinen kurssi:

Perusteiden kurssin lisäksi valitaan 3 kurssia (kunkin kurssin laajuus 6 op) seuraavalta listalta:

Kurssi Koodi Todennäköinen toteutus
Kuluttajan käyttäyminen, verkkokurssi, kesä 2017, Kuluttajan käyttäytyminen, kevät 2018 TAI                     23C580 kevät 2018,  kesä 2017                                  
Consumer Behavior 23C581 syksy 2017, kevät 2018
Integrated Marketing Communication 23C510 kesä 2018   kevät 2018
Market Research  TAI 23C60000 syksy 2017, kevät 2018
Markkinatutkimus A23C60050 kesä 2018
Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot 23C61050 syksy 2017
Palvelujen markkinointi,verkkokurssi/luentokurssi TAI A23C550

kevät 2018

kesä 2018

Services Marketing 23C5500 kevät 2018
New Product Development 23C79000 syksy 2017  

* Taloustiede

Taloustieteen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Taloustieteen peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Huom. tässä on lueteltu ne kurssit, joihin Avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena.

Pakollinen peruskurssi:

Pakolliset sivuopintokokonaisuuden kurssit 12 op ovat:

Sekä toinen seuraavista:

Valinnaiset sivuopintokokonaisuuden, 6 op:n laajuiset, kurssit, joista valitaan yksi (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede):

Kurssi                                                  Koodi              Todennäköinen toteutuminen
Personnel Economics                          31C00800       kevät
Raha- ja pankkiteoria                           31C00900       kevät
Russian Economy: Opportunities and
Challenges for Doing Business
            31C014100    syksy 

* Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan kandidaattiason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Yritysjuridiikan peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Yritysjuridiikan sivuopintojen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.

Huom. tässä on lueteltu ne kurssit, joihin avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena.

Pakollinen kurssi:

Lisäksi kolme seuraavista 6 op:n laajuisista kursseista:

Kurssi                                            Koodi                Todennäköinen toteutuminen
Verotuksen perusteet                    32C060             syksy, kevät ja kesä
Sopimusjuridiikka                          32C25000          syksy
Yhtiöjuridiikka                                32C26000          kevät, kesä
Työsuhdejuridiikka                         32C31000         kevät
 

* Information and Service Management (previous Business Technology)

Kandidaattitason Information and Service Management (aiemmin Business Technology) -sivuopinnot ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu pakollisenaTuotantotalouden perusteet -kurssi (35A00310), 6 op ja 3 muuta, valinnaista 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Information and Service Management refers to the creative use of information and technology in decision making, in managing business processes and networks, and in developing new products and services. Minor studies in Information and Service Management offer an interdisciplinary education that allows the student to focus on economic analysis and quantitative modelling, management information systems, or logistics and service management. While the minor gives an understanding of different business functions and their interdependence relevant to managers, it also provides methods and skills for economic analysis required in many other fields of undergraduate and graduate studies. Topics covered by the minor studies in Information and Service Management include:

  • decision analysis and negotiation processes
  • development of information systems and associated business processes and services
  • logistics and supply chain management: sourcing, production and distribution of goods and services
  • management of technological innovation
  • mathematical methods and statistical analysis

Information and Service Management (ent. Business Technology) sivuopinnot 24 op lkv 2017-18

Pakollinen kurssi:

In Business Technology minor there are three suggested focus areas:

A) Business Analytics
B) Information Systems Science
C) Logistics and Service Management.

Suorittaessaan Business Technology -sivuopintokokonaisuuden opiskelija voi halutessaan saada sivuopintotodistukseen merkinnän sivuopintokokonaisuuden erikoistumisalueesta.

Focus Area A) Business Analytics

You can choose 3 courses from the list below.. Each course is 6 credits.

Course Code Semester
Business Decisions 1 27C01000 autumn 2017
Management of Technology 35C00400 autumn 2017
Business Mathematics II 30C00355 spring 2018
Tilastotieteen jatkokurssi 30C00600 spring 2018
Negotiation Analytics 30C02000 spring 2018
Econometrics 30C00200 spring 2018

Add to this list you can choose courses from focus area B)  Information Systems Science or  C) Logistics and Service Management.
 

Focus Area B) Information Systems Science 

Information Systems Science -aineen kursseja on mahdollista suorittaa tutkinto-opetuksen yhteydessä kiintiöpaikoilla (etupäässä päiväopetusta).

You can choose 3 courses from the list below. Each course is 6 credits.

Course Code Semester
Management Informations Systems 37C00100 autumn 2017
Programming I 37C00400 autumn 2017
Programming II 37C00450 autumn 2017
Information Systems Development 37C00200 spring 2018

Add to this list you can choose courses from focus area A) Business Analytics or C) Logistics and Service Management.


Focus Area C) Logistics and Service Management

Logistics and Service Management -aineen kursseja on mahdollista suorittaa vain tutkinto-opetuksen yhteydessä kiintiöpaikoilla (etupäässä päiväopetusta).

You can choose 3 courses from the list below. Each course is 6 credits.

Course Code Semester
Purchasing and Supply Management OR 35C00200 autumn 2017
Hankintojen johtaminen A35C00250 syksy 2017
Management of Technology 35C00400 autumn 2017
Distribution and Logistics Services 35C00100 spring 2018

and courses from focus area A) Business Analytics or B) Information Systems Science.

* Quantitative Methods

The minor in Quantitative Methods is 24 credits. Choose 4 of the following courses (each course is 6 credits)

Nowadays large amounts of data are being automatically created through current IT technologies and database systems. As a result, the demand for specialists who are able to manage, analyse and model the rapidly growing supply of information has enormously increased over the last years and will continue to do so in the future. A minor in Quantitative studies provides both theoretical and practical knowledge of mathematical and statistical tools that can be used to analyse data to support managerial decision making and economic policy. The aim is to effectively use modern managerial tools, such as quantitative models and information technology, in solving practical business problems. The main themes include statistical methods, simulation, optimization, management decision making, risk management, and econometric methods.

Minor studies in Quantitative Methods are intended especially to students of Finance, Economics, Accounting and Marketing, but are open to all students.

Course                                      Code           Semester

Business Decisions 1                 27C01000     autumn 2017
Talousmatematiikan perusteet   30A03000     autumn 2017-spring 2018
Tilastotieteen jatkokurssi            30C00600     spring 2018
Econometrics                             30C00200     spring 2018
Business Mathematics II             30C00355     spring 2018
Negotiation Analytics                  30C02000     spring 2018

 

* Laskentatoimi

Laskentatoimen kandidaattitason sivuopinnot ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Laskentatoimen peruskurssi (6  op) ja 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopinnot antavat lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Laskentatoimen sivuopinnot 24 op

Sivuopintojen pakolliset kurssit (kurssin laajuus 6 op):

Sen lisäksi valitaan joko:

* Esitietovaatimuksena Kirjanpito (22C00100) ja Johdon laskentatoimi I (22C00200)

* International Business (Mikkeli)

Koodi: BIZM0310
Laajuus: 24 op
Kieli: Englanti (ja kaikki opintosuoritukset tehdään englanniksi)
Sivuaineen vastuuopettaja/vastuuprofessori: Joan Lofgren sekä vierailevat luennoitsijat
Haku: Jatkuva haku ja oma hakumenettely; Kysy lisätietoja avoin [at] aalto [dot] fi.
Kiintiöt ja rajoitukset: Valinta hakemusten perusteella. Edellytetään riittävä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito sekä ohjelman säännösten noudattamista (esim. pakollinen läsnäolo tietyin poikkeuksin).
Sivuaineen nimi muilla kielillä: International Business
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä on tarjolla 24 op:n kokonaisuus Minor in International Business, josta opiskelija voi suorittaa etukäteen 6 op omassa ohjelmassaan. IB-sivuopintokokonaisuus on suunnattu Aalto-yliopiston koulutusohjelmien kandidaattitason opiskelijoille ja se valmistaa opiskelijoita vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin globaaleilla markkinoilla sekä antaa pohjan syventävämmän tason opinnoille aihepiiristä.
IB-sivuopintokokonaisuuteen sisältyy:
1) kauppatieteellisen alan peruskurssi (suoritetaan Helsingissä tai Mikkelissä)
2) kolme International Business –kandidaattiohjelman valinnaista kurssia (suoritetaan Mikkelissä)
Lisätiedot kurssitarjonnasta ja IB-sivuopintokokonaisuudesta: Lisätiedot Into-sivustolta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 18.06.2018.