Tekniikan ala

Avoimen yliopiston kurssit koostuvat sekä avoimen yliopiston omista kursseista sekä niistä tekniikan alan tutkinto-opetuksen kursseista, joille Avoin yliopisto on saanut kiintiöpaikkoja. Suurin osa opetuksesta järjestetään suomeksi, mutta osa kursseista on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi. Avoimen yliopiston itse järjestämien kurssien opetus tapahtuu pääasiassa arki-iltaisin. Muu opetus on integroitu teknillisen alan tutkinto-opetukseen eli opetus tapahtuu pääsääntöisesti virka-aikaan.

Tekniikan alan opintokokonaisuudet, jotka on mahdollista suorittaa Avoimessa yliopistossa:

Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus 
(Entrepreneurial Leadership)

 

Elämme yhteiskunnassa, joka on päivä päivältä yhä organisoidumpi. Kuulumme kaikki useisiin organisaatioihin ja lisäksi kohtaamme jatkuvasti lukuisia muita organisaatioita asiakkaan tai kuluttajan rooleissa. Lisäksi organisaatioissa tehtävä työ on muuttunut tieto- ja palvelutyöksi. Yhä harvempi ihminen tekee itseorganisoitua fyysistä työtä, vaan entistä vallitsevampaa on aineettomien tuotteiden ja palveluiden työstäminen tuottajien ja kuluttajien yhteistoimintana.

Tavoitteet

Aalto-yliopiston Avoin yliopisto ja Tuotantotalouden laitoksen Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä toteuttavat yhteistyönä sivuopintokokonaisuuden Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus, joka valmentaa opiskelijaa edellä kuvattuun kehitykseen liittyvien yhteiskunnallisten, organisatoristen ja yksilöllisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus tarkastelee työorganisaatioiden piirteitä ja toimintaa ihmistieteellisistä näkökulmista. Tarkastelemme mm.

-  miten organisaatiot toimivat 
-  mistä ne muodostuvat
-  millaista moderni työ on
-  mikä vaikuttaa ihmisten sitoutumiseen työhönsä ja
-  miten esimiestyö vaikuttaa organisaatioiden toimintaan.


Opintokokonaisuus antaa valmiuksia ja välineitä

-  organisaatioiden suunnitteluun,
-  organisaatioiden muutospyrkimysten johtamiseen,
-  henkilöstöhallintaan,
-  organisaatioiden kehittämiseen ja
-  henkilökohtaisen organisaatio- ja esimiesymmärryksen parantamiseen.
 

Sisältö

Opintokokonaisuuden lähtökohtana on tarjota teoreettista opetusta aihealueelta. Kokonaisuus ei siten jää työelämän 'parhaiden käytäntöjen' esittelyksi, vaan se tarjoaa opiskelijoille syvällistä ymmärrystä organisaatioiden luonteesta, niiden kehittämisestä ja johtajuudesta. Opetus muodostuu organisaatiotutkimuksen eri osa-alueita käsittelevistä teemakursseista, joilla käydään läpi sekä aihealueen yleinen ymmärrys että viimeisin tutkimustieto. Opetuksessa sovelletaan luento-opetuksen lisäksi vuorovaikutteista pienryhmäopetusta. Case-esimerkit ja -harjoitukset, pienryhmätyöskentely ja harjoitustyöt ovat keskeisiä opetusmenetelmiä. Kursseista muodostuva ymmärrys auttaa opiskelijaa näkemään omat työelämäkokemuksensa uudessa valossa ja antaa hänelle käsitteellisiä välineitä omien organisaatiokokemusten - niin hyvien kuin huonojenkin - ymmärtämiseen.

Lue lisää: opettajan haastattelu

Suorittaminen

Opintokokonaisuus 20-25 op vastaa tutkinto-opetuksen sivuopintokokonaisuutta Entrepreneuria Leadership. Vähimmäislaajuus on 20 opintopistettä ja se koostuu kahdesta (2) pakollisesta kurssista sekä valinnaisista opinnoista. Esitiedoiksi suositellaan: TU-C1010 Ihminen ryhmässä (5 op), 21A00110 Johtamisen perusteet (6 op) tai vastaava muun yliopiston kandidaattitasoinen organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtajuuden peruskurssi tai vastaavat tiedot.

Pakolliset kurssit
Ako-E3010 Johtaminen ja johtajuus (5 op) kesä ja syksy toteutukset
Ako-E3020 Knowledge Management in Practice (5 op)

Suositellut valinnaiset kurssit
Ako-E3410 Organisaatioteoria (5 op)
Ako-E3140 Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (5 op)
Ako-E3420 Organisaation kehittäminen (5 op)

Muut vaihtoehtoiset valinnaiset kurssit
TU-E3030 Collaboration in Networks (5 op)
TU-E3110 Work Design in Organizations (5 op)
TU-C3021 Managing knowledge and knowledge-intensive organizations (5 op)

Kokonaisuuden kurssit kuuluvat sekä Avoimen yliopiston opetustarjontaan (Ako-koodi) että Perustieteiden korkeakoulun perusopetuksen tarjontaan (TU-koodi) ja ovat Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia. Ako-koodin kurssit järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin. TU-koodin kursseilla opetus on integroitu Perustieteiden korkeakoulun tutkinto-opetukseen ja kurssit järjestetään pääsääntöisesti päiväopetuksena. TU-koodin kursseille avoimen yliopiston opiskelijoilla on kurssikohtainen kiintiö.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan yksitellen ja opintomaksu on kurssikohtainen (15 euroa / opintopiste). Kurssitoteutukset ovat nähtävillä Kurssit - sivulla.

Todistus

Vaadittavat opinnot suoritettuaan opiskelija voi pyytää Avoimesta yliopistosta virallisen sivuopintotodistuksen kokonaisuuden suorittamisesta.

Matematiikka

Matematiikan sivuaineen laajuus on 20 - 25 op. Kurssit järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina, joten avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivällä.

Sivuaine koostuu 4-5 kurssista, jotka opiskelija voi itse valita seuraavista kursseista:

Matriisilaskenta (5 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5 op)
Diskreetin matematiikan perusteet (5 op)
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5 op)
Algebran perusrakenteet (5 op)
Kompleksianalyysi (5 op)
Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt (5 op)
Fourier-analyysi (5 op)

Vaaditut kurssit suoritettuaan opiskelija voi pyytää Avoimesta yliopistosta todistuksen suorittamastaan sivuainekokonaisuudesta. Todistuksen allekirjoittaa sivuainekokonaisuuden vastuuprofessori. Sivuainekokonaisuus on mahdollista käyttää esim. osaksi tutkintoa jossain toisessa korkeakoulussa (tällöin on otettava huomioon toisen oppilaitoksen hyväksilukemista koskevat ohjeistukset).


Det är även möjligt att avlägga kurserna på svenska:

MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 (5 sp)
MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik (5 sp)
MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 (5 sp)
MS-A0309 Differential- och integralkalkyl 3 (5 sp)

Teollisuus ja ympäristö

Sivuaine johdattaa opiskelijan teolliseen toimintaympäristöön erityiset kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.

Sivuaine CHEM3037 Teollisuus ja ympäristö esitietoina vaaditaan vähintään hyvä lukiotason osaaminen kemiassa ja fysiikassa. Kurssi CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit 5 op on käytävä ennen CHEM-E6125 Environmental Management in Industry 5 op kurssia. Sivuaineen rakenne löytyy https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11659&section=1

Sivuaineen hakuohjeet eivät koske Avoimen yliopiston opiskelijoita. Sivuaineen kurssit ovat mukana Avoimen yliopiston kurssitarjonnassa. Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/

 

Energia- ja ympäristötekniikka

Sivuaine johdattaa energian tuotannon ja käytön, geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaisiin käyttöprosesseihin
sekä niiden ympäristövaikutusten aihepiireihin.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Lukuvuoden 2016-17 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

Kursseista on tarjolla lukuvuonna 2016-17 Avoimen yliopiston opiskelijoille seuraavat kurssit:

(vähintään 2 kurssia suoritettava, 10-15 op)
ENY-C2002     Energia ja ympäristö, 5 op  syksy 2016
ENY-C2003     Vesi- ja ympäristötekniikka, 5 op syksy 2016
ENY-C2005     Geoinformation in Environmental Modelling, 5 op kevät 2017
(valinnaiset, 10-15 op)
YYT-C2001     Hydrologian ja hydrauliikan perusteet, 5 op syksy 2016
YYT-C2002     Ympäristökemia, 5 op kevät 2017
YYT-C2003     Energiasysteemit, 5 op syksy 2016

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia. Seuraavan lukuvuoden sivuainetiedot päivitetään elokuussa.
 

Kone- ja rakennustekniikka

Sivuaine johdattaa koneiden ja rakennusten teknisten järjestelmien suunnittelun perusteisiin. Opinnoissa käsitellään esim. statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan, materiaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan
perusteita.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Lukuvuoden 2016-17 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

Kursseista on tarjolla lukuvuonna 2016-17 Avoimen yliopiston opiskelijoille seuraavat kurssit:

(pakolliset 15 op)
KJR-C2004     Materiaalitekniikka, 5 op  kevät 2017
KJR-C2005     Tuotesuunnittelu, 5 op  syksy 2016
KJR-C2006     Tuotantotekniikka, 5 op kevät 2017
(valinnaisista 10 op)
KJR-C2001     Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, 5 op kevät 2017
KJR-C2003     Virtausmekaniikan perusteet, 5 op kevät 2017
KON-C2003    Koneenrakennustekniikka B, 5 op  syksy 2016 ja kevät

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia. Seuraavan lukuvuoden sivuainetiedot päivitetään elokuussa.

Tietotekniikka

Tietotekniikan sivuaineessa opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen, joten sivuaine on hyödyllinen kenelle tahansa Aallon opiskelijalle. Useimpia tietotekniikan opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä kursseina.

Sivuaineen pakollisissa kursseissa on valittavana kaksi opintopolkua. Aloittelijan opintopolku tarjoaa rauhallisemman johdatuksen ohjelmointiin ja tietotekniikan käsitteisiin. Vaativampi opintopolku sopii kaikille haasteita kaipaaville opiskelijoille aiemmasta ohjelmointikokemuksesta tai sen puutteesta riippumatta. Sivuaineeseen voi perustellusta syystä sisällyttää molempien opintopolkujen kursseja, mutta opiskelijan on huolehdittava, että hänellä on riittävät esitiedot kullekin kurssille. Huomaa erityisesti, että CS-A1110 Ohjelmointi 1 (aikaisempi kurssikoodi CSE-A1110) on välttämätön esitieto vaativan opintopolun muille kursseille.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Lukuvuoden 2016-17 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

Kursseista on tarjolla lukuvuonna 2016-17 Avoimen yliopiston opiskelijoille seuraavat kurssit:

(pakolliset 15 op)
CS-A1111     Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, 5 op  syksy 2016 ja kesä 2017
CS-A1121     Ohjelmoinnin peruskurssi Y2, 5 op  kevät 2017
CS-A1141     Tietorakenteet ja algoritmit Y, 5 op  syksy 2016
(valinnaisista 10 op)
CSE-A1200   Tietokannat (suositellaan), 5 op, kevät 2017
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op, kevät ja kesä 2017
CS-C3150     Software Engineering, 5 op kevät 2017
CS-C3100     Computer Graphics, 5 op, syksy 2016

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia. Seuraavan lukuvuoden sivuainetiedot päivitetään elokuussa.

.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.05.2017.