Opintoihin liittyviä käsitteitä ja lyhenteitä

Kurssi  on opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää opintojaksoa. Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Kurssiin eli opintojaksoon voi sisältyä erilaista opetusta ja itsenäistä opiskelua.

Opintokokonaisuus  -käsitteellä tarkoitetaan tutkintoon kuuluvaa, yksittäistä kurssia laajempaa kokonaisuutta, joka voi olla tutkinnon osa.

Opinto-oikeus:  opiskelijan oikeus suorittaa kurssi on Avoimessa yliopistossa määräaikainen.

Opintopiste: (lyhenne op) Opintopiste on opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Opintopiste perustuu lukuvuoden työmäärään. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tuntia = 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. Käytännössä yhden opintopisteen suorittamisen vaatima työmäärä voi vaihdella paljonkin, esim. opiskelijan valmiuksista riippuen.

Opintoviikko on käytöstä poistuva yksikkö, jolla aikaisemmin mitattiin opiskelijan työ- ja suoritusmäärää. Yksi opintoviikko vastaa keskimääräisesti 40 tunnin työpanosta. Lyhenne ov.

Tentti  on koe, kuulustelu tai muu vastaava opintosuoritus, jonka opiskelija tekee yliopiston valvomissa olosuhteissa yleensä kurssin päätteeksi.

Välikoe
Välitentti eli kurssin osatentti, jossa ensimmäisessä välikokeessa tentitään puolet kurssin sisällöstä  ja toisessa välikokeessa toinen puoli kurssin sisällöstä.

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 21.12.2016.